KLANG SENTRAL

NO NAMA KEAHLIAN MERIT
01 MAN KR 5545 0
02 SALLEH KR 6869 0
03 CT KR 5222 0
04 RAZI KR 5693 0
05 AWE 755 KR 5443 0
06 RASHID KR 5713 0
07 RINGGO KR 5297 0
08 JINGGO KR 6049 0
09 AWIE KR 5485 0
10 AJIZ LEPOK KR 5101 0
11 PEJAL KR 6205 0