KLANG

 
NO NAMA KEAHLIAN MERIT
01 AYAHANDA PAK NON KS 5059 0
02 ABANG KIMIE KS 5303 0
03 ABANG NGAH KS 7427 0
04 KAK LONG KS 5446 0
05 KAK UNGKU KS 7834 0
06 LONG AH CHONG KS 5305 0
07 WAN ACE RULES KS- 0
08 KANANG JAWE KS- 0
09 IJAM TIGER KS- 0
10 BOBY PNK KS- 0
11 EDDY CAS KS 6397 0
12 AH CHAI KS 5855 0
13 RAZY KS 5949 0
14 KECHIK KS 5113 0
15 ITO KS 5393 0
16 APIZ KS 5461 0
17 PUTRA HAKIM KS 5243 0
18 DIANTO KS 5669 0
19 IEJAD PIWEET KS 5907 0
20 JOK3R KS 6271 0
21 ABANG LONG BIG KS 5311 0
22 ZAHAR KS 5679 0
23 WAWAN KS 2276 0
24 AMY KS 6223 0
25 ZULKIFLI KS 5809 0
26 NORHAYATI KS 5020 0
27 MARLON SENTOSA KS 5801 0
28 APIT (KAPAR) KS 5429 0
29 SAHAK KS 6631 0
30 MOHAMED FAHRIKH KS 5951 0
31 MAN KS 5545 0
32 FUAD KS 6243 0
33 MUHAMAD HATTA KS 6271 0
34 BANG'-AT KS 5671 0
35 ZALI KS 5557 0
36 MIDI KS 5881 0
37 NUAR NADI PUTRA KS 5021 0
38 K-ROL KS 5631 0
39 RAZI KS 5693 0
40 PIE KS 6527 0
41 WANG  KS 5253 0
42 SAM KS 5081 0
43 MIZU KS 6325 0
44 REMMY KS 5785 0
45 ARDY KS 5379 0
46 MAN KS 5869 0
47 JIM'S KS 6255 0
48 DIN KAPAL KS 4031 0
49 AYAHANDA WIRA API KS 5019 0
50 AZAM KS 5021 0
51 WAN BRO KS 6439 0
52 KAMARUL KS 5331 0
53 SYEKH SITI JENAR KS 5493 0
54 ZULFAHMI KS 5349 0
55 EDDY BANJAR KS 5177 0
56 AZAM CARLOS KS 5713 0
57 ABG AYIE KS 9137 0
58 RAJA KS 5757 0
59 ANGAH KS 5789 0
60 SHAM KS 5901 0
61 KONTENG KS 5983 0
62 KAMARUL KS 5331 0
63 ZULFAHMI KS 5439 0
64 AZAM CARLOS KS 5713 0
65 ABG AYIE KS 5727 0
66 RAJA KS 5757 0
67 ANGAH KS 5789 0
68 SHAM KS 5901 0
69 HATTA KS 6271 0
70 KONTENG KS 5983 0
71 AH TIEM KS 5349 0
72 APIZ AMBU KS 6405 0
73 ABG MAN TRAFIK KS 6309 0
74 MUS KS 5167 0
75 PAK YA KS 5289 0
76 EWAT KS 5107 0
77 DIN SAYUR KS 5589 0